کارگاه انجمن مشاوره ایران

مرداد ۳۱, ۱۳۹۲

مرکز مشاوره بینش

دکترپیمان یوسف زاده از انجمن مشاوره ی ایران کارگاه آموزشی یک روزه رفتار درمانی شناختی(CBT) پیشرفته