انجمن مشاوره ایران

مهر ۱۴, ۱۳۹۶

مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی بینش بهشهر

مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی بینش بهشهر بامدیریت سمیه محمدی دارای مدرک دکترای تخصصی روانشناسی مشاوره مدرس ومشاور دانشگاه ها ارایه مشاوره تخصصی درزمینه های کودک, نوجوانی وبلوغ,پیش […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۲

مرکز مشاوره بینش

دکترپیمان یوسف زاده از انجمن مشاوره ی ایران کارگاه آموزشی یک روزه رفتار درمانی شناختی(CBT) پیشرفته