دی ۲۲, ۱۳۹۸

کارگاههای مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره بینش دکترپیمان یوسف زاده

از مجموعه کارگاههای مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره بینش ——————————————————————————————————————– دکترپیمان یوسف زاده از انجمن مشاوره ی ایران رفتار درمانی شناختی (CBT)پیشرفته: آشنایی با کاربرد درمان […]