گامهای کوچک در مسیر رشد شخصی:

 
۱-نگاه بدون قضاوت را پیشه کنید،نگاه سالم و بدون قضاوت نسبت به هرچیزی که پیرامون ماست رمز سلامت روان و خودشکوفایی است.وقتی بتوانید:
به این باور برسید که هرانسانی درکنار ویژگی های منفی،ویژگیهای مثبتی نیز دارد، روابط بین فردی بهتری خواهید داشت.
۲-برای قواعد تبصره بگذارید:
کسانی که به شدت کمال گرا هستند قواعدی انعطاف ناپذیر دارند، قواعدی که بر مبنای قانون همه یا هیچ بنا شده است و با بایدها همراه است، این بایدها فشار روانی و استرس ایجاد می کنند
به مواردی از قواعد افراد کمال گرا توجه کنید:
من نباید اشتباه کنم!
من باید درهرکاری بهترین باشم!
من نباید شکست بخورم
من باید همه را از خود راضی نگه دارم
اوضاع باید همیشه طبق روال پیش رود
این قواعد فشار آورند،چون با قواعد طبیعی زندگی منافات دارند، زیرا امکان اینکه کسی بتواند رضایت همه را جلب کند وجود ندارد و بهتر است برای این قواعد فکری کرد
برای مثال:
من باید همه را از خود راضی نگه دارم(قاعده)
برای این قاعده ۴ تبصره می توان گذاشت
تبصره یک:
باید سعی کنند افرادی را که به آنها مدیون هستم راضی نگه دارم.
تبصره دوم: افرادی که برای راضی نگه داشتن من تلاش می کنند را راضی نگه دارم
تبصره سوم: اعضای خانواده و دوستان نزدیک راراضی نگه دارم
به مثال دیگر توجه کنید:
من نباید اشتباه کنم(قاعده):
برای این قاعده نیز می توان چهارتبصره گذاشت، برای مثال:
تبصره یک : تاآنجا که ممکن است سعی می کنم اشتباه نکنم، ولی اگر اشتباهی مرتکب شدم ازآن درس بگیرم
تبصره دوم: اشتباهاتم را تکرار نکنم
تبصره سوم: درمسائل حساس مانند مسائل اخلاقی و حقوق دیگران اشتباه نکنیم
تبصره چهار: سعی کنم اشتباهاتم روز به روز کمتر شود و امروزم بهتر از دیروز باشد.قواعد و تبصره های خود را فهرست کنید و قواعد خشک و انعطاف ناپذیرتان را با تبصره های منطقی ساده تر کنید.
۳- به قانون طبیعت پشت نکنید:
براساس این قانون اکثر موجودات شب ها استراحت می کنند و به تجدید قوا می پردازند.مطابق با این قانون پیش بروید.
۴- ارزشمند بودن را با بهتر بودن یکی ندانید:
اگر فقط افرادی که کامل هستند، ارزشمند محسوب شوند، پس تکلیف میلیونها نفری که در حد متوسط و زیر متوسط عمل می کنندچه می شود؟
فهرستی از فعالیتهای ناتمام یا کارهای متفاوتی که می خواهید انجام دهید تهیه کنید
۵- معنویت را در خود تقویت کنید:
تمرینات معنوی چون عبادت، رازو نیاز با خدا، ذکر نماز،آداب مذهبی، انجام اعمال خیر و نیک، یوگا، مدیتیشن، و آرام سازی است.
که مهمترین نکته در این تمرینات، تمرکز عمیق به درون خویش که به رشد روانی ما می انجامد
تبصره یک:
باید سعی کنند افرادی را که به آنها مدیون هستم راضی نگه دارم.
تبصره دوم: افرادی که برای راضی نگه داشتن من تلاش می کنند را راضی نگه دارم
تبصره سوم: اعضای خانواده و دوستان نزدیک راراضی نگه دارم
به مثال دیگر توجه کنید:
من نباید اشتباه کنم(قاعده):
برای این قاعده نیز می توان چهارتبصره گذاشت، برای مثال:
تبصره یک : تاآنجا که ممکن است سعی می کنم اشتباه نکنم، ولی اگر اشتباهی مرتکب شدم ازآن درس بگیرم
تبصره دوم: اشتباهاتم را تکرار نکنم
تبصره سوم: درمسائل حساس مانند مسائل اخلاقی و حقوق دیگران اشتباه نکنیم
تبصره چهار: سعی کنم اشتباهاتم روز به روز کمتر شود و امروزم بهتر از دیروز باشد.قواعد و تبصره های خود را فهرست کنید و قواعد خشک و انعطاف ناپذیرتان را با تبصره های منطقی ساده تر کنید.
۳- به قانون طبیعت پشت نکنید:
براساس این قانون اکثر موجودات شب ها استراحت می کنند و به تجدید قوا می پردازند.مطابق با این قانون پیش بروید.

۴- ارزشمند بودن را با بهتر بودن یکی ندانید:
اگر فقط افرادی که کامل هستند، ارزشمند محسوب شوند، پس تکلیف میلیونها نفری که در حد متوسط و زیر متوسط عمل می کنندچه می شود؟
فهرستی از فعالیتهای ناتمام یا کارهای متفاوتی که می خواهید انجام دهید تهیه کنید
۵- معنویت را در خود تقویت کنید:
تمرینات معنوی چون عبادت، رازو نیاز با خدا، ذکر نماز،آداب مذهبی، انجام اعمال خیر و نیک، یوگا، مدیتیشن، و آرام سازی است.
که مهمترین نکته در این تمرینات، تمرکز عمیق به درون خویش که به رشد روانی ما می انجامد.
عوامل تیره و تار شدن ارتباطات سالم:
۱- ترس و تردیدنسبت به یکدیگر:ترس و تردید درباره طرف مقابل موجب می شود که رفتارهای ناسالم شامل شک کردن،کنترل کردن وی،تایید خواهی مدام با وی،را زیرپامی گذاریم.اگرهمیشه بخواهیم حق به جانب باشیم خودخواه وکنترل کردن وی، تایید خواهی مدام با وی داشته باشیم.این رفتارها به تدریج طرف مقابل را کلافه و خسته می کند ورابطه را دشوار
۲-تلاش برای اثبات حقایقخود: اگر تصور کنیم طرف مقابل تحت هرشرایطی باید قبول کند که حق با ماست، به این ترتیب حق و حقوق طرف مقابل را نادیده می گیریم و تفکر و نگرش وی را زیرپای می گذاریم.اگر بخواهیم همیشه حق به جانب باشیم خودخواه و کنترل گر جلوه می کنیم و این موضوع برای دیگران دلچسب نیست.
۳- عدم صمیمیت و گشاده رویی: در یک رابطه سالم، افراد از احساسات و تعارضات خود با دیگری سخن می گویند و با طرف مقابل همدلی می کنند.اگر این ویژگی دررابطه ای وجود نداشته باشد،هیچ گونه صمیمیت و عاطفه ای درمیان نیست
۴- پنهان کاری، عدم صداقت و خودنمایی: اگر خود واقعی مان را پنهان کنیم، دائما جنبه های مثبت خودمان را به رخ طرف مقابل بکشیم خود به خود از ما فاصله می گیرند و دوستی با چنین افرادی کار مشکلی است.
۵- انتقاد پذیر نبودن: لجاجت و سرسختی بی دلیل برای برخی رفتارها و عملکردها، چهره خشک و غیر قابل انعطافی از ما جلوه می دهد که ارتباط را دشوارو پرخطر می سازد
۶- صداقت نداشتن: چنانچه با خود صداقت نداشته باشیم رفتارها باآنچه واقعا مایل به انجامش هستیم متناسب نخواهد بود.
۷- داشتن انتظاراتو افکارغیر واقع بینانه:برخی افراد به دلیل پرتوقع بودن وکمال گرایی توقعات بسیارزیادوغیرواقع بینانه ای از طرف مقابل دارند و چون انتظار آنها برآورده نمی شوند از او خشمگین و مایوس می شوند.
۸- به بازی گرفتن دیگری برای رسیدن به مقاصد:
بعضی افراد با نقشه سوء استفاده از نقاط ضعف دیگران اورا به بازی می گیرند و درجهت نیل به مقاصد خود سکویی برای پرش خویش می سازند.
۹- فرافکنی: بدین معناست که گاهی افراد صفات منفی خود را به طرف مقابل نسبت می دهند ودر واقع با این روش دیگری را مقصر مطلق جلوه می دهند.
۱۰- برداشت ها و تقصیرهای نادرست:
چون رفتار ماحصل طرز تفکر و نگرش ماست، چنانچه تفکر ما در باره ی موضوع خاصی دچار اشتباه شود، به رفتار اشتباه ما منجر خواهد شد.به خاطر بسپارید که ذهن شما ممکن است خطا کند، بنابراین همیشه به استدلالهای خود مطمئن نباشید.
حال در ارتباطات دشوار خود بازنگری کنید و ببینید ردپای کدام یک ازاین موارد در آن حضور دارد و معکوس این رفتارها را انجام دهید.