افتتاحیه رسمی مرکز مشاوره بینش

افتتاحیه این مرکز با حضور محترم مدیرکل بهزیستی استان مازندران جناب حاج آقا ردایی
فرماندار محترم شهرستان بهشهر جناب آقای نوزاد
وریاست محترم بهزیستی شهرستان جناب آقای رجبی
نماینده محترم بهشهر در مجلس شورای اسلامی جناب آقای مقیمی
وهیئت همراه درشنبه عصر ۲۹تیرماه سال ۹۲به همراه برگزاری نمایشگاه کتاب در این مرکز صورت گرفت