برگزاری آموزش گروهی خودآگاهی با رویکرد TA ( تحلیل رفتار متقابل)